top of page
לעשות סקר
יצירת שאלונים תחרותיים
Socrative Logo (small).png
מאפשר שאלות חד/רב ברירה ושאלות פתוחות.
מאפשר תחרות בין קבוצות / יחידים.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
socrative
העלאת שאלה לפתיחה
מאפשר שאלות רב/חד-ברירה, פתוחות, ענן מילים וסקרים.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
mentimeter
יצירת מפות ותרשימים לחיצים
logo_blue-0a5ceed1257be54ad73861d21767f5
מאפשר למשתתפים לסמן על גבי תמונה, תרשים, מפה, גרף וכד׳. מאפשר ליצור עמודים מסוגים שונים: רב/חד ברירה, פתוחות, סקרים וענני מילים.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
Poll Everywhere
logo_blue.png

הגעתי לתכלס

דוגמאות לשימוש:
דוגמאות לשימוש:
פשוטה
בינונית
קשה
מורכבות הכלי
קצר
בינוני
ארוך
זמן הכנה
מקרא
דוגמאות לשימוש:
bottom of page