top of page
תהליכים -> לבנות תהליך למידה -> לעשות חשק לאנשים להגיע למפגש/ להתחיל ללמוד לפני המפגש
לעשות חשק לאנשים להגיע למפגש/ להתחיל ללמוד לפני המפגש
לשלוח חומרים לקראת המפגש
להפעיל את המשתתפים לקראת המפגש

ממממ. איך באמת גורמים להם?

bottom of page