top of page
תהליכים -> לבנות תהליך למידה -> לסכם את המפגש / להתכונן למפגש הבא
לשלוח חומרים לקראת המפגש
אסכם את המפגש ואתכונן למפגש הבא באמצעות...
לבחון ידע / הבנה
לאסוף תובנות

ממממ... לא ידעתי שיש כ"כ הרבה דברים שאפשר לעשות בין מפגשים פרונטליים

הפעלת המשתתפים לקראת המפגש
bottom of page