top of page
לוודא הבנה
יצירת מבחנים וטפסים
מאפשר שאלות רב/חד ברירה, פתוחות, סדר, ודירוג.
וכן, לייצא את תשובות המשתתפים לאקסל
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
download.png
Microsoft  Forms
יצירת שאלונים תחרותיים
Socrative Logo (small).png
מאפשר שאלות חד/רב ברירה ושאלות פתוחות.
מאפשר תחרות בין קבוצות / יחידים
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
socrative
העלאת שאלות והצגת תשובות במגוון דרכים
logo_blue.png
מאפשר שאלות רב/חד-ברירה, פתוחות, ענן מילים וסקרים
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
mentimeter
יצירת מפות ותרשימים לחיצים
logo_blue-0a5ceed1257be54ad73861d21767f5
מאפשר למשתתפים לסמן על גבי תמונה, תרשים, מפה, גרף וכד׳. מאפשר ליצור עמודים מסוגים שונים: רב/חד ברירה, פתוחות, סקרים וענני מילים.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
Poll Everywhere

הגעתי לתכלס

דוגמאות לשימוש:
בא לי עוד אופציות...
פשוטה
בינונית
קשה
מורכבות הכלי
קצר
בינוני
ארוך
זמן הכנה
מקרא
בא לי עוד אופציות
דוגמאות לשימוש:
דוגמאות לשימוש:
דוגמאות לשימוש:
יצירת שאלון בחן את עצמך
מאפשר יצירת שאלות רב וחד ברירה לבחינה עצמית ולוידוא הבנה. ניתן להוסיף תמונות, משוב לכל שאלה ומשוב כללי לסוף המבחן.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
בחן את עצמך
דוגמאות לשימוש:
bottom of page