top of page
בא לי עוד אופציות
להפעיל את המשתתפים לקראת המפגש
איסוף תובנות/ מחשבות בלוח שיתופי
png-clipart-padlet-student-teacher-logo-
ניתן לייצר לוחות מסוגים שונים ולאפשר למשתתפים להגיב וליצור על הלוח.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
יצירת מבחנים וטפסים
מאפשר שאלות רב/חד ברירה, פתוחות, סדר, ודירוג.
וכן, לייצא את תשובות המשתתפים לאקסל.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
download.png
Padlet
Microsoft  Forms
יצירת שאלון בחן את עצמך
מאפשר יצירת שאלות רב וחד ברירה לבחינה עצמית ולוידוא הבנה. ניתן להוסיף תמונות, משוב לכל שאלה ומשוב כללי לסוף המבחן.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
בחן את עצמך
דוגמאות לשימוש:
דוגמאות לשימוש:
דוגמאות לשימוש:

הגעתי לתכלס

יצירת שאלונים תחרותיים
Socrative Logo (small).png
מאפשר שאלות חד/רב ברירה ושאלות פתוחות.
מאפשר תחרות בין קבוצות / יחידים
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
socrative
דוגמאות לשימוש:
בא לי עוד אופציות...
פשוטה
בינונית
קשה
מורכבות הכלי
קצר
בינוני
ארוך
זמן הכנה
מקרא
bottom of page