top of page
תהליכים -> לבנות תהליך למידה -> להעביר שיעור מעניין ומגוון
לעשות סקר
אעביר שיעור מעניין ומגוון באמצעות...
לוודא הבנה
לנהל דיון / לאסוף תובנות

יופי, בדיוק חיפשתי רעיון

לבצע למידת עמיתים
bottom of page