top of page
לבחון ידע / הבנה
פשוטה
בינונית
קשה
מורכבות הכלי
קצר
בינוני
ארוך
זמן הכנה
מקרא

הגעתי לתכלס

יצירת מבחנים וטפסים
מאפשר שאלות רב/חד ברירה, פתוחות, סדר, ודירוג.
וכן, לייצא את תשובות המשתתפים לאקסל
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
download.png
Microsoft  Forms
יצירת שאלונים תחרותיים
Socrative Logo (small).png
מאפשר שאלות חד/רב ברירה ושאלות פתוחות.
מאפשר תחרות בין קבוצות / יחידים
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
socrative
דוגמאות לשימוש:
דוגמאות לשימוש:
bottom of page