top of page
לאסוף תובנות
איסוף תובנות בלוח שיתופי
png-clipart-padlet-student-teacher-logo-
ניתן לייצר לוחות מסוגים שונים ולאפשר למשתתפים להגיב וליצור על הלוח.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
Padlet
יצירת מצגות לעבודה שיתופית
kisspng-microsoft-powerpoint-computer-ic
כל קבוצה מקבלת שקף שעליו היא מבצעת את המטלה. לאחר מכן מציגים את השקפים במליאה.
*מתאים לשימוש מהמחשב
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
PowerPoint
יצירת סקרים ושאלות בזמן אמת
מאפשר שאלות רב/חד-ברירה, פתוחות, ענן מילים וסקרים.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
mentimeter
יצירת מפות ותרשימים לחיצים
מאפשר למשתתפים לסמן על גבי תמונה, תרשים, מפה, גרף וכד׳. מאפשר ליצור עמודים מסוגים שונים: רב/חד ברירה, פתוחות, סקרים וענני מילים.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
Poll Everywhere

הגעתי לתכלס

דוגמאות לשימוש:
דוגמאות לשימוש:
בא לי עוד אופציות...
פשוטה
בינונית
קשה
מורכבות הכלי
קצר
בינוני
ארוך
זמן הכנה
מקרא
logo_blue.png
דוגמאות לשימוש:
logo_blue-0a5ceed1257be54ad73861d21767f5
דוגמאות לשימוש:
בא לי עוד אופציות
bottom of page