top of page
לאסוף תובנות
פשוטה
בינונית
קשה
מורכבות הכלי
קצר
בינוני
ארוך
זמן הכנה
מקרא
איסוף תובנות בלוח שיתופי
png-clipart-padlet-student-teacher-logo-
ניתן לייצר לוחות מסוגים שונים ולאפשר למשתתפים להגיב וליצור על הלוח.
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
Padlet
יצירת מצגות לעבודה שיתופית
kisspng-microsoft-powerpoint-computer-ic
כל קבוצה מקבלת שקף שעליו היא מבצעת את המטלה. לאחר מכן מציגים את השקפים במליאה.
*מתאים לשימוש במחשב
זמן הכנה: 
מורכבות הכלי:
PowerPoint

הגעתי לתכלס

דוגמאות לשימוש:
דוגמאות לשימוש:
bottom of page